Общи условия за ползване на moby.cards

1. Универсалност и приложимост – (Allgemeines, Anwendbarkeit)

1.1       Доставчикът на moby.cards осигурява на клиента (наричан по-нататък “Потребител”) услуга, разположена на главната страница www.moby.cards, възможността за създаване на мобилни съобщения на мобилни оптимизирани уебсайтове, които могат да се отварят чрез различни точки на достъп (QR кодове и NFC).

 

1.2       Върху договорните отношения с Потребителя се разпростират само настоящите Общи условия за ползване. Противопоставяне или се отклоняване от Общите условия за ползване не се приемат от Доставчика, освен ако той не е дал за това изричното си съгласие. В такъв случай Общите условия се прилагат по-специално, когато Доставчикът е наясно с противоречивите или отклоняващи се условия и изпълнява договора с Потребителя безусловно.

 

2. Сключване на договора, създаване на потребителски акаунт

2.1       Договорът с Потребителя произтича от факта, че след създаването на мобилното си съобщение той е предоставил в редактора на системата своя адрес на електронна поща и е дал съгласието си с Общите условия.

 

2.2       След създаване на съобщението се извършва и създаването на потребителския акаунт. Към тях Потребителят получава достъп чрез началната страница. Ако по-рано той веднъж вече е създал мобилно съобщение със същия e-mail адрес, то потребителският му акаунт се увеличава с новото му създаване. Неговият потребителски акаунт му служи главно за преглед на създадените от него мобилни съобщения.

 

3. Цени

3.1       За цената, платена от Потребителя за придобиване на moby.cards, е компетентен търговецът, от когото той придобива продукта.

 

4. Описание на услугата, права и задължения на Доставчика

4.1       Доставчикът предоставя на Потребителя услуга, която му позволява да създава и редактира съобщения на мобилни оптимизирани уебсайтове в стандартизиран формат, които са достъпни през различни точки (QR кодове, NFC).

 

4.2       На разположение на Потребителя са елементите на съобщението като текстове, изображения, аудио- и видеофайлове, и карти.

 

4.3       При създаване на първо съобщение на Потребителя чрез неговия e-mail адрес се създава потребителски акаунт, в който Потребителят може да преглежда своите съществуващи съобщения, при необходимост да ги променя или изтрива.

 

4.4       Възпроизвеждането на мобилните уебсайтове е оптимизирано изключително за търсене чрез мобилни устройства, като смартфони и таблети, и по този начин се ограничава търсенето от настолни компютри или лаптопи, но е напълно възможно.

 

4.5       Достъпът до редактора Потребителят получава през една и съща входна точка, например QR-код, през която го сваля и получателят на мобилното съобщението.

 

4.6       Въведеното от Потребителя съдържание се предоставя от Доставчика за срок на неговия полезен живот на уебсървъри за извличане в Интернет. Уебсървърът/и работи/ят непрекъснато 24 часа, седем дни в седмицата. Това не включва времето за престой, необходимо за поддръжка и актуализации на софтуера, както и моменти, когато уебсървърът/и е/са недостъпен вследствие на технически или други проблеми, които са не са в компетенциите на Доставчика (непреодолима сила, по вина на трети лица, и т.н.).

 

4.7       В съответствие с условията за ползване на Потребителя е предоставена богата помощна функционалност в редактора и на началната страница.

 

5. Права и задължения на Потребителя, Права върху качено съдържание

5.1       Потребителят има право да създава с предоставената от Доставчика услуга мобилни съобщения и индивидуално за създава, оформя и редактира съдържанието им.

 

5.2       Потребителят няма право да ползва, разпространява или да променя по какъвто и да е начин, да превежда, размножава и публикува Интернет страниците, поставените в тях съдържания или програми на доставчика извън предоставените от доставчика възможности за ползване в договорени рамки.

 

5.3       Достъпът до зоната на редактора и целия потребителски акаунт трябва да се извършва от Потребителя и от упълномощени от него лица. В случай на опасения, че неупълномощени трети лица са придобили или ще придобият знания за достъпа, то Доставчикът трябва да бъдат незабавно информиран за това. Съгласно законодателството Потребителят носи отговорност за използване от трето лице.

 

5.4       Потребителят изцяло е отговорен за качените съдържания. Доставчикът не извършва проверка на съдържанията за пълнота, вярност, законосъобразност, актуалност, качество и пригодност за определена цел.

 

5.5       Ако при ползването на техническите съоръжения на Доставчика се стигне до неизправности, то Потребителят незабавно ще уведоми доставчика за тези неизправности.

 

5.6       На Потребителя са забранени всякакви действия във връзка със съставянето на неговото мобилно съобщение или при ползването на инфраструктурата на Доставчика, които нарушават действащото законодателство и/или правата на трети лица. Най- вече са забранени следните действия:

 

5.6.1    качването, разпространението, предлагането и рекламата на порнографски съдържания, услуги и/или продукти, които нарушават Закона за младежта, наказателното право, защитата на личните данни и всякакво друго право;

5.6.2    Ползването, предоставянето и рекламирането, без право на това, на съдържания, услуги и/или продукти, които са защитени от закона или са обременени с права на трети лица (например: авторски права).

5.6.3    разпространението на вируси, троянци, спам и други вредни файлове – действия, които са не без значение и са способни да натоварят прекомерно безпроблемното функциониране на техническото съоръжение на Доставчика или на трети лица, по-специално да натоварят прекомерно системите на доставчика.

 

5.7       При наличието на съмнение за противозаконни, респективно наказуеми действия, Доставчикът има право и при нужда е длъжен да провери действията на Потребителя и при нужда да предприеме необходимите правни действия.

 

5.8       При нарушения от страна на Потребителя на една от горепосочените в т.5.6 забрани, освен налагането на възбрана и искове за обезщетение към Потребителя, на Доставчика се предоставя правото да се освободи от всякакви претенции, предявени към него от трети лица. Задължението за освобождаване на Доставчика се простира и върху задължението Доставчикът да се освободи изцяло от разходи за съдебна защита (съдебни и адвокатски разноски).

 

6. Отговорност, блокиране на достъп

6.1       Отговорността при прекъсване, смущение или други събития, причиняващи щети, които се основават на доставчиците на телекомуникационни услуги или на трети лица, за които Доставчикът носи отговорност, се ограничава до размера на възможното регресионно искане на Доставчика спрямо съответния доставчик на телекомуникационни услуги. Доставчикът не носи отговорност за годността на функциониране на телефонните линии към сървъра, предмет на договора, при спиране на тока и отпадане на сървъри, които не са в сферата на неговото влияние.

 

6.2       За щети, които са предизвикани умишлено или поради груба небрежност от Доставчика, или негов законен представител, ръководни служители, обикновени помощни изпълнители или трети лица, които са ангажирани от Доставчика, Доставчикът носи отговорност в същата степен, както би бил отговорен за собственото си действие.

 

6.3       В случай на небрежно причиняване на лека щета, Доставчикът не носи отговорност, доколкото щетата не се основава на нарушаването на важни задължения по договора. В този случай, обаче, отговорността за щетата е ограничена за такива типични щети или толкова типичен обхват на щетата, които към момента на подписване на договора са били разумно предвидими. Това важи също и за небрежно причиняване на лека щета от страна на трети лица, които са ангажирани от Доставчика.

 

6.4       Гореописаните ограничения на отговорността не са валидни в случай на злонамереност, в случай на телесна повреда или щети на лица, при нарушаване на гаранции, както и за претенции при продуктови гаранции.

 

6.5       В случай, че съществуват достатъчно съмнения за неприлични и противозаконни съдържания на Интернет страницата по смисъла на т. 5.6, то Доставчикът има право да блокира достъпа и всякакви възможности за влизане в Интернет страниците на Потребителя. Затварянето става след като Доставчикът сам е открил съответните съдържания, ако други потребители или други трети лица са показали съдържанието на Доставчика, на основание на проверки от страна на държавни служби или при предупреждение от евентуално засегнато лице.

 

6.6       Блокирането, доколкото това е технически възможно и допустимо, ще се ограничава върху евентуалните нарушаващи закона съдържания. Потребителят трябва да бъде уведомен незабавно с e-mail за причините за блокирането и да бъде приканен да отстрани евентуалните противозаконни или неприлични съдържания, или да разясни и евентуално да докаже законосъобразността им. При решение за блокиране Доставчикът ще вземе под внимание по подходящ начин законните интереси на Потребителя.

 

6.7       Блокирането следва да се отмени тогава, когато Потребителят е доказал пред Доставчика, че няма неприличност или респективно е доказал законосъобразността и засегнатото от съдържанията трето лице потвърди това или това законно се докаже. Ако при съобщението за блокиране Потребителят не реагира в рамките на 30 дни или не може да обори подозрението, то Доставчикът има право да прекрати договора без предизвестие и да блокира окончателно съдържанията и да ги изтрие.

 

7. Срок на договора, прекратяване

7.1       Договорът се сключва за неопределен срок.

 

7.2       Потребителят може да изтрива отделни мобилни съобщения, както и всички негови мобилни съобщения. От страна на Доставчика договорните отношения могат да бъдат прекратени и с това да бъде заличен /изтрит/ потребителският акаунт, основание за извънредно прекратяване на договорното отношение е на лице тогава, когато:

 

7.2.1    има нарушаване на основни задължения по договора, най-вече при нарушаване от страна на Потребителя на забранените в §5 действия,

7.2.2    се нарушават основни задължения по договора или задължителен закон и Потребителят и след предупреждение не прекрати незабавно това нарушение

 

7.3       След влизане в сила на прекратяването приключва и договорното отношение и едновременно с него и достъпът до мобилната страница в Интернет. Също така се прекратява и правото на Потребителя да обработва вкараните съдържания.

 

8. Приложимо право

8.1       Върху настоящия договор се прилага изключително правото на Федерална Република Германия.

 

9. Изменения, Салваторианска клауза

9.1       Доставчикът си запазва правото да променя търговските условия и условията за ползване, също и в рамките на съществуващите договорни отношения. Потребителят ще бъде уведомен за промените най-малко 30 дни преди влизането им в сила. Потребителят има право да възрази срещу промените в рамките на 30 дни от получаването на съобщението. Потребителят отделно бива уведомен в съобщението за последствията от липсата на възражение.

 

9.2       Това споразумение представлява цялостния регламент на предмета на договора. Не са направени допълнителни споразумения. Ако някоя от клаузите на настоящия договор стане невалидна или неприложима, то правната валидност на останалите клаузи остава незасегната от това.

 

10. Лиценз

Тъй като moby.cards се основава на метод, който е регистриран за патентоване, фирмите, които искат да предлагат този метод, се нуждаят от лиценз от страна на moby.cards. Това може да стане в рамките на кооперативно сътрудничество.